29 mei 2018
Dick van Sprundel

Column: Prijs je rijk!

Eind jaren tachtig werd de spelshow “Prijs je rijk” op de Nederlandse televisie uitgezonden. Bij deze spelshow werden uit het publiek kandidaten gekozen om mee te doen aan een voorronde. In de voorronde moesten zij de juiste prijs raden van een product, bijvoorbeeld een broodrooster. Diegene die niet had overboden en het dichtstbij de daadwerkelijke prijs zat, mocht het desbetreffende product mee naar huis nemen. Van de drie winnaars van de voorronden kon een door naar de finale door het draaien aan een zogenaamde rad van avontuur. Vervolgens kon de winnaar met grotere prijzen naar huis. In de fiscale wereld dienen bij transacties binnen een groep ook juiste prijzen te worden gebruikt. Echter, raden is niet toegestaan. Hiervoor is een serieuze onderbouwing benodigd: transfer pricing.

Wat is transfer pricing? Bij transfer pricing dienen partijen die gelieerd zijn – bijvoorbeeld een moedermaatschappij neemt deel aan de leiding, houdt toezicht op of houdt aandelen in een dochtervennootschap – bij hun onderlinge transacties prijzen en voorwaarden af te spreken die ook met onafhankelijke partijen overeengekomen zouden worden. Kortom: bij interne dienstverlening, een geldverstrekking of het verkopen van goederen dient aan een gelieerde vennootschap dezelfde prijs in rekening te worden gebracht als bij een derde, de zogenaamde verrekenprijs.

Nederland heeft de transfer pricing regels met ingang van 1 januari 2002 in haar wetgeving opgenomen. Deze codificatie was een vastlegging van de al lang bestaande internationale transfer pricing regels zoals deze in artikel 9 van het modelverdrag van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (“OESO”) waren opgenomen. Zoals in eerdere columns opgemerkt zorgt het OESO-modelverdrag ervoor dat als op grond van internationale heffingsbeginselen twee landen mogen heffen, het heffingsrecht tussen landen wordt verdeeld. Ook probeert een belastingverdrag dubbele heffing te voorkomen, deze gevolgen te matigen of een dubbele niet heffing te voorkomen. Naast de transfer pricing guidelines van de OESO heeft Nederland een besluit over verrekenprijzen gepubliceerd. Dit besluit zet uiteen dat de staatssecretaris de OESO-guidelines als een passende uitleg en verduidelijking van de Nederlandse wet ziet.

Onlangs is het besluit van 2013 over verrekenprijzen, de toepassing van het at arm’s-lengthbeginsel (de zakelijkheid) en de transfer pricing-richtlijnen geactualiseerd. Dit nieuwe besluit treedt in werking met ingang van 12 mei 2018. In het geactualiseerd besluit wordt een nadere invulling gegeven van het at arm’s-lengthbeginsel. Het richt zich met name op aspecten waar de OESO-guidelines ruimte laten voor een eigen invulling of waar sprake is van onduidelijkheid.

Zoals bekend is de OESO druk bezig geweest met het tegengaan van grondslaguitholling en winstverschuiving (“base erosion and profit shifting”, BEPS). Met deze actieplannen wilde de OESO onder meer de uitkomsten van transferpricing beter laten aansluiten op de waardecreatie binnen een multinationale onderneming. Dit BEPS-project uit 2015 heeft geleid tot wijzigingen in de OESO-richtlijnen. Voor zover deze wijzigingen een nadere verduidelijking betreffen van de toepassing van het at arm’s-lengthbeginsel is de staatssecretaris van mening dat deze wijzigingen ook van toepassing zijn op jaren waarin deze wijzigingen nog niet waren gepubliceerd.

Zijn er nog andere belangrijke wijzigingen? Ja! Zo wordt In het besluit extra uitleg gegeven over hoe de prijs van een immateriële activum moet worden bepaald op het moment dat de waardering hoogst onzeker is. Voor de praktijk is de extra paragraaf over de beloning voor de zogenoemde ‘low value adding services’ een welkome aanvulling.

Kortom: voorkom raden zoals gebeurde bij “Prijs je rijk”, maar zorg dat je als ondernemer zakelijk handelt tussen gelieerde partijen en de deugdelijke onderbouwing vastlegt. De internationale transferpricing guidelines van de OESO en het vorige besluit namen al veel vraagpunten weg. Het nieuwe besluit gaat een stap verder. Prijs je rijk!

Dick van Sprundel

Partner, advocaat & belastingadviseur
Of ga naar: