13 april 2021
Dick van Sprundel

Consultatiedocument om anonimiseringsstructuren aan te pakken is ridicuul

Op 29 maart 2021 is er een zeer omstreden document voor een mogelijk wetsvoorstel, genaamd ‘Aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen‘, ter consultatie voorgelegd.

Het ministerie van Financiën beoogt met het consultatiedocument voor een mogelijk wetsvoorstel het Nederlandse kwalificatiebeleid van (buitenlandse) rechtsvormen te heroverwegen vanwege de fiscale kwalificatieverschillen van een Commanditaire Vennootschap (CV) of Fonds voor Gemene Rekening (FGR) in voornamelijk internationale structuren. Hierdoor kan een CV of FGR in het ene land fiscaal transparant zijn en in het andere land zelfstandig belastingplichtig, met als gevolg dat mismatches in de belastingheffing ontstaan.

Een bijkomend effect van dit beoogde conceptwetsvoorstel (als dit daadwerkelijk op deze wijze zal worden geïmplementeerd), is dat hiermee ook het anonimiseren van vermogen (anonimiseringsstructuur) door middel van een open CV (dan wel open FGR) wordt tegengegaan. Een van de voorgestelde wijzigingen is namelijk dat de vennootschapsbelastingplicht van de open CV en de open FGR per 1 januari 2022 komt te vervallen. Dit betekent dat de werking van de anonimiseringsstructuur – het zonder belastingheffing uitkeren van vermogen naar de open CV – niet (meer) werkt. In dat geval zal er namelijk direct aanmerkelijk belangheffing verschuldigd zijn. Het conceptwetsvoorstel voorziet wel in een overgangsrecht, maar dit strekt niet zover dat bestaande situaties worden geëerbiedigd.

De einddatum van de internetconsultatie is 26 april 2021. De eerste geluiden op dit consultatiedocument zijn uiteraard niet positief. Het is curieus dat dit vergaande voorstel door een demissionair kabinet ter internetconsultatie wordt aangeboden. Er is geen grote haast; volgens de toelichting zou het gaan om slechts 1.250 CV’s. Verder valt op dat het voorstel pover is onderbouwd, de onderdelen “budgettaire aspecten”, “EU-aspecten”, “gevolgen voor bedrijfsleven en burger” en de “uitvoeringskosten Belastingdienst” zijn in het geheel niet ingevuld (“PM”). Daarenboven ziet dit consultatiedocument op het tegengaan van internationale belastingplanning door zogenaamde hybride mismatches.

Gelet op de op dit moment nog bestaande onduidelijkheid en onzekerheid en gelet op de vele negatieve reacties die naar verwachting zullen worden ingestuurd als reactie op de internetconsultatie, zijn er diverse mogelijkheden voor bovenstaande structuren en lopende of nog te starten trajecten. Voor bestaande trajecten adviseren we nog even af te wachten, want als je “schoren wordt kun je het beste stilzitten”. Voor lopende of nog te starten anonimiseringsstructuren zijn twee hoofdoverwegingen. Overwogen zou kunnen worden om vooralsnog de implementatie van de anonimiseringsstructuur ‘on hold’ te zetten. Vooralsnog is het lastig in te schatten of het conceptwetsvoorstel zal worden aangepast zodanig dat anonimiseringsstructuren door middel van een open CV (of open FGR) mogelijk blijven. Er is bij deze structuren geen sprake van het ontgaan of ontwijken van belastingheffing. Het aanpakken van deze anonimiseringsstructuur valt naar onze mening dan ook buiten de doelstelling valt van het conceptwetsvoorstel. Kwade tongen beweren echter dat dit de werkelijke reden zou zijn van het concept wetsvoorstel. In dit kader benadrukken we dat het een consultatiedocument betreft voor een mogelijk wetsvoorstel. Een andere afweging zou dan ook kunnen zijn om toch nieuwe structuren op te zetten, daar het huidige concept voorstel een mogelijkheid biedt om fiscaal (bij de open CV) tot 31 december 2022 de anonimiseringsstructuur weer fiscaal gemakkelijk om te zetten in een andere structuur. Als het consultatiedocument inderdaad in concrete wetgeving zou worden omgezet, zou nog kunnen worden overwogen om een buitenlandse entiteit (maar wel met feitelijke vestiging in Nederland) op te zetten.

Naar aanleiding van dit wetsvoorstel is Dick van Sprundel samen met Jeroen van Strien hierover geïnterviewd voor Taxlive. Lees hier het volledige interview.

Dick van Sprundel

Partner, advocaat & belastingadviseur
Of ga naar: